Naša identita

„Pokiaľ budú naše srdcia biť, dotiaľ bude slovenský národ žiť.“
– Ing. Pavol Slota

Naša politika vychádza zo štátotvorných záujmov a prirodzeného práva slovenského národa na sebaurčenie, na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj národnej svojbytnosti a identity Sloveniek a Slovákov vo zvrchovanej a slobodnej Slovenskej republike vyznávajúcej pluralitu názorov, slobodnú politickú súťaž v slobodných voľbách ako prejavu vôle väčšiny ľudu v parlamentnej demokracii.

Naša politika je založená na hodnotách vlastenectva, slobody a služby vlasti – nášmu domovu, na skutočných činoch riešiacich naliehavé problémy ľudí a spoločnosti ako takej. Prioritou našej stratégie a konkrétnych plánov je dosiahnutie národného prežitia, sociálno-ekonomického blaha a slobodného rozvoja rodiny, spoločnosti, národa a štátu založeného na tradičnej kultúre a morálnych hodnotách vyplývajúcich z kresťanských princípov. Tieto priority považujeme za kľúčové pri napĺňaní najdôležitejšieho cieľa našej politiky, ktorým je kvalitný a radostný život všetkých Sloveniek a Slovákov. Považujeme za celospoločensky prospešné vytváranie príležitostí na sebarealizáciu a rozvoj každého človeka, pre jeho pohodlný a bezpečný život v mieri, pre dôstojnú prácu, dôstojné zárobky, úspešné podnikanie a rovnako príjemnú a dôstojnú starobu bez existenčných problémov.

Konáme na základe zodpovedného, humánneho a profesionálneho porozumenia problémom a výzvam, ktorým čelí Slovensko, svet a naša planéta. Ľudstvo prechádza ťažkou fázou rýchlych zmien, objavujú sa nové príležitosti a rovnako aj nové hrozby, vrátane ohrozenia suverenity národa v rozhodovaní o svojom vlastnom vývoji. V týchto podmienkach cítime povinnosť spoľahlivo chrániť bezpečnosť a suverenitu Slovenska pre každého, kto tu má svoj domov. Sústredením zdrojov, zjednotením spoločnosti okolo tvorivej a pozitívnej agendy dosiahneme kvalitatívny prelom vo všetkých oblastiach života v našom štáte. Všetci potrebujeme silné suverénne Slovensko.

Ako nekompromisná vlastenecká sila považujeme za svoju povinnosť postaviť sa na odpor akýmkoľvek pokusom obmedzovať rozvoj Slovenska, ohrozovať jeho štátne zriadenie a rozdeľovať ľudí a národ. DOMOV národná strana zároveň odmieta všetky formy sociálnych experimentov, ekonomický populizmus a závislosť na cudzích, ako aj ideologický fanatizmus. Suverénne právo príslušníkov slovenského národa určiť svoju budúcnosť je bezpodmienečné. Akékoľvek vonkajšie zasahovanie do našich vnútorných záležitostí, vrátane vnútornej kolaborácie je pre nás neprijateľné a vnímame to ako akt agresie voči našej zvrchovanosti, národnej svojbytnosti, zradu na národe a štáte a ako pokračovanie snáh o zúboženie, podmanenie, až zotročovanie nášho ľudu.

Náš domov, súčasná Slovenská republika je síce mladým štátom na historickej mape sveta, avšak slovenský národ píše svoje dejiny už po mnoho stáročí. Náš spoločný domov vznikol na základe historického nároku a prirodzeného práva národov na sebaurčenie. Náš národný domov vznikol z prirodzenej túžby po slobode, vlastnej realizácii našich hodnôt a stojí na pevných základoch nezlomnej túžby po vlastnom štáte našich najvýznamnejších dejateľov a osloboditeľov, či už to boli štúrovci, Milan Rastislav Štefánik alebo hrdinovia zo Slovenského národného povstania. Sloboda nášho národa nám nebola darovaná, ale bola nám vybojovaná našimi predkami, z ktorých mnohí v boji neváhali preliať krv a obetovať aj vlastný život preto, aby sme mali svoju identitu a mohli dnes žiť slobodní a v mieri. Ich hrdinská obeta je našou historickou pamäťou, našim záväzkom brániť slobodu nielen jednotlivca, ale aj celého národa pre naše budúce generácie. Považujeme za dôležité dbať o to, aby sa o našich národných hrdinoch učilo a hovorilo ako o morálnych vzoroch v najvyššej úcte a pokore, aby sa na nich spomínalo, ako aj dbať o to, aby sme nikdy nezišli z cesty, na ktorú oni vykročili. Naše historické, kultúrne a duchovné dedičstvo si po stáročia zachovalo svoju originalitu a jedinečnosť. Síce sme ho zdedili od našich predkov, ale zároveň sme si toto dedičstvo požičali od našich detí, detí nášho národa. To, aké bude Slovensko zajtra, závisí len a len od nás, od všetkých príslušníkov nášho hrdého národa, od každého z nás, aj od teba.

Slovenský národ čelí mnohým problémom, ktoré musíme neodkladne vyriešiť. Riešenie niektorých problémov bude naozaj ťažké. Pevne však veríme vo svoje schopnosti, nezlomný charakter a oddanosť slovenskému národu a sme si istí, že vďaka týmto vlastnostiam vždy dosiahneme pozitívny výsledok. Sme spolu za Slovensko a naša budúcnosť je slovenská!

Svet je dnes v kríze a civilizácia je na rázcestí. My sa chceme vydať mierovou cestou prežitia národa, prežitia slobody, zvrchovanosti, slovanských hodnôt a tým aj celého slovanského sveta na našej planéte. Pridaj sa, aby sme spolu mohli naplniť slová pápeža Jána Pavla II., že slovenský národ má mimoriadne poslanie pri budovaní Európy tretieho tisícročia. To Slovensko naše dlho spalo, ale prišiel čas, aby sa prebralo.

Hrdo aj s úctou, odvážne aj s vôľou, múdrosťou aj skúsenosťou, sebavedomím aj pokorou pozdvihnime život každej Slovenky, každého Slováka, Slovenskej republiky, slovanského sveta, aj celej Európy na overených hodnotách a základoch života, ktoré tvoria náš spoločný domov.

Je čas víťaziť.