Náš základný program

Základným programom strany DOMOV-NS je:

a) rozvoj príslušníkov slovenského národa: 

 • ľudský blahobyt, sloboda a dôstojnosť;
 • ochrana obetí namiesto ochrany páchateľov;
 • pevné zdravie a dlhovekosť;
 • sociálne zabezpečenie a sociálna spravodlivosť;
 • prirodzená reprodukcia slovenského národa;
 • slušné platy a možnosti podnikania;
 • osobitná ochrana tradičnej rodiny ako vzoru našej spoločnosti, teda spolunažívanie muža, ženy a detí vo vzájomnej láske     a úcte;
 • solidarita medzi generáciami;
 • dostupná infraštruktúra a pohodlné zdravé životné prostredie;
 • nedotknuteľnosť pitnej vody ako spoločného národného bohatstva;
 • sloboda tvorivosti a duchovného hľadania sa.

b) súdržnosť a suverenita slovenského národa:

 • suverénne právo slovenského národa určiť svoju budúcnosť je bezpodmienečné;
 • netolerancia voči akýmkoľvek pokusom o vonkajšie zasahovanie do života Slovenska a slovenského národa, vrátane vnútornej kolaborácie;
 • politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov;
 • cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy;
 • stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť;
 • prirodzené právo národa na sebaurčenie a národná identita;
 • politická, právna, kultúrna súdržnosť slovenského národa;
 • netolerancia voči pokusom pozmeňovať a skresľovať dejiny Slovenska a slovenského národa;
 • netolerancia voči akýmkoľvek prejavom, ktoré dehonestujú Slovensko a slovenský národ alebo spochybňujú historický nárok slovenského národa na územie dnešného Slovenska;
 • vedenie detí a mládeže k hodnotám zdravého vlastenectva, absolútna netolerancia voči akýmkoľvek pokusom o vonkajšie a nekvalifikované zasahovanie do výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže;
 • mierová medzinárodná spolupráca a nedotknuteľnosť hraníc štátu;
 • tolerancia k príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenska.

c) trvalo udržateľné napredovanie Slovenska:

 • v zlepšovaní kvality života ľudí;
 • vo vytváraní podmienok na zakladanie rodín a motivácie mať deti;
 • vo vzdelávaní a vede;
 • v ochrane mysle detí a mládeže pred pokusmi o indoktrináciu cudzorodými, protinárodnými a zvrátenými ideológiami kýmkoľvek;
 • v modernizácii hospodárstva ako celku a infraštruktúry ako celku;
 • v environmentálnych výzvach budúcnosti a ochrany prírody;
 • v zaisťovaní obrany a bezpečnosti.