Cieľom činnosti strany DOMOV-NS je:

Vytvoriť kolektív ľudí s rovnakým zmýšľaním, svetonázorom a hodnotovým ukotvením v záujme zlepšenia života slovenského národa a občanov Slovenska;

Otvorene, čestne a profesionálne zastupovať záujmy príslušníkov slovenského národa na vnútroštátnej a rovnako aj medzinárodnej úrovni;

Byť otvorený svetu, vnímať a integrovať nové myšlienky s výnimkou tých, ktoré agresívne vnucujú pozície a názory, ktoré sú v rozpore s duchovnými a morálnymi hodnotami slovenského národa a strániť sa akýchkoľvek aktov agresie voči iným štátom a výlučne podporovať aktivity mierotvorcov;

Odmietať všetky formy sociálnych experimentov, ekonomický populizmus a ideologický fanatizmus, za súčasného nekompromisného bránenia Slovenskej republiky pred akýmkoľvek zasahovaním do jej vnútorných záležitostí;

Nekompromisne a efektívne presadzovať predovšetkým záujmy slovenského národa v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky

Presadzovať zachovanie, vyjadrovanie, ochranu a rozvoj národnej svojbytnosti a identity slovenského národa;

Prijímať prioritne také stratégie, konkrétne plány a projekty, ktorých cieľom je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja;

Byť politickou silou, ktorá vytvára základ pre budúcnosť Slovenska a slovenského národa;

Podporovať a propagovať iniciatívy a projekty podnikateľov, vedcov, sociálnych a kultúrnych aktivistov, nadaných mladých ľudí, pokrokových myšlienok, technológií a inovatívnych riešení;

Chrániť rodinu ako základnú bunku spoločnosti a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy; DOMOV-NS považuje rodinu za základnú bunku spoločnosti a vylučuje o tom akúkoľvek diskusiu;

Pomáhať a sa zasadzovať o to, aby sa rodina mohla rozvíjať po hmotnej aj duchovnej stránke, rešpektujúc dôstojnosť každého jej člena;

Prijímať stratégie na zaistenie prirodzenej reprodukcie slovenského národa a zvrátenie negatívneho demografického vývoja Slovenskej republiky výlučne podporou pôrodnosti;

Prijímať stratégie na zaistenie komplexnej bezpečnosti detí v škole, na ulici, na prázdninách, v doprave, v informačnom priestore;

Chrániť ľudskú dôstojnosť, zdravie jednotlivca a spravodlivosť v spoločnosti.