Pridaj sa k nám

To, aké bude Slovensko zajtra, závisí len a len od nás, od všetkých príslušníkov nášho hrdého národa, od každého z nás, aj od teba.

Podpor našu stranu a zároveň podporíš aj svoj domov.

1. Stiahni si prihlášku (.pdf) alebo vyplniť údaje ONLINE
2. Vyplň a podpíš prihlášku
3. Pošli nám prihlášku na adresu: DOMOV národná strana, Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina

Kto môže byť členom?

Členom strany sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý sám seba identifikuje ako príslušníka slovenského národa a plne sa stotožňuje s Preambulou a programovými cieľmi strany.

Podporte DOMOV-NS finančným darom

Všetky dary sú transparentne uložené na bežnom účte. Peniaze strana používa na propagáciu a administráciu.

V zmysle § 23 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 EUR. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy, to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 EUR.

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť a aktivity finančným darom v akejkoľvek sume do 1 000 EUR v kalendárnom roku, je to možné zrealizovať výlučne bezhotovostným vkladom, teda prevodom z Vášho účtu na bežný účet DOMOV-NS: IBAN SK06 0200 0000 0020 8968 6553.

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť a aktivity sumou vyššou ako 1 000 EUR, kontaktujte nás z dôvodu uzatvorenia darovacej zmluvy.
kontakt: info@domov-ns.sk

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Girl in a jacket
Dokiaľ budú naše srdcia biť, dotiaľ bude slovenský národ žiť.“
- Ing. Pavol Slota
Prihláška za člena politickej strany
(ďalej len "Prihláška" )

DOMOV národná strana
Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO: 30797845, číslo registrácie: 203-2005/06750
www.domov-ns.sk email: info@domov-ns.sk

Strana 1 z 2

Vyhlásenia uchádzača o členstvo:
Ja, dolepodpísaná/ý

svojim podpisom na tejto Prihláške:

žiadam o prijatie za člena strany „DOMOV národná strana“,
potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje v Prihláške sú pravdivé a úplné, pričom som si
vedomá/ý právnych následkov nepravdivo uvedených údajov,
čestne vyhlasujem, že:
– mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
– som bezúhonná/ý, nemám záznam v registri trestov a v súčasnosti proti mne nie je vedené
trestné stíhanie,
– spĺňam podmienky, ktoré pre členstvo v politickej strane vyžaduje zákon,
– ku dňu podpisu tejto Prihlášky nie som členom žiadnej politickej strany ani hnutia,
súhlasím so Stanovami strany „DOMOV národná strana“, s programom strany
a programovými cieľmi strany tak, ako je uvedené v Článku II. Stanov strany
„DOMOV národná strana“,
➢ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou,
spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto Prihláške, a to v rozsahu
potrebnom k spracúvaniu údajov za účelom vedenia Evidencie členov strany
„DOMOV národná strana“, ako aj pre iné vnútorné potreby fungovania strany
(zasielanie informácií, noviniek, pozvánok, letákov, kampaní a iných dokumentov vo forme
sms, e-mailových správ alebo listovej korešpondencie),
beriem na vedomie, že Poučenie o ochrane osobných údajov, ktoré boli poskytnuté
v Prihláške za člena politickej strany „DOMOV národná strana“ sa nachádza na internetovej adrese www.domov-ns.sk

DOMOV národná strana
Nevädzová 806/5, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO: 30797845, číslo registrácie: 203-2005/06750
www.domov-ns.sk email: info@domov-ns.sk

Strana 2 z 2